પ્રાર્થના અને દ્રષ્ટિકોણ

19 04 2007

પ્રાર્થનાથી પરિસ્થિતી નથી બદલાતી પણ પરિસ્થિતી પ્રત્યેનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાય છે, અને બદલાયેલો દ્રષ્ટિકોણ પરિસ્થિતી જ નહી આખી જિન્દગી બદલી શકે છે.
– સંકલીત

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: