ગઝલ

11 12 2008

જુદી જિંદગી છે મિજાજે મિજાજે
જુદી બંદગી છે નમાજે નમાજે
છે એક જ સમંદર થયુ એટલે શુ
મુસાફર જુદા છે પ્રવાસે પ્રવાસે
ભલે હોય એકજ અંતર થી વહેતા
છે સુરો જુદેરા રિયાજે રિયાજે
જિવન જેમ જુદા કાયા ય જુદી
છે મ્રુત્યુ જુદા જનાજે જનાજે
હટી જાય ઘુંઘટ ઢળી જાય ઘુંઘટ
જુદી પ્રિત જાગે મલાજે મલાજે
કેમ રહો ગાફીલ હજીયે છો ગફીલ
જુઓ દુનિયા બદલે તકાજે તકાજે
જુદા અર્થ છે શબ્દ ના બોલવામા
છે શબ્દો જુદા અવાજે અવાજે
– ગાફીલ

Advertisements
લોકો

10 12 2008

ત્રણ અક્ષર ની દુનીયા મા છે
બે અક્ષરથીય નાના લોકો
સમે મોઢે તો હસતા પણ
બોલે છાના છાના લોકો
કાઇક સાચુ ખોટુ કહેવા
શોધે રોજ બહાના લોકો
આજ સુધી ના કોઇએ જાણ્યુ
ક્યરે ક્યા શુ થવાના લોકો
સુધર્યા ક્યા એ રામ રહિમ થી
કે તુજ થી સુધરવાના લોકો
લાખ કરે કોઇ ભાષણ લમ્બા
કરતા એજ કરવાના લોકો
કોને જઇને અકલીફો કઉ
કોનાથી ડરવાના લોકો
પથ્થરની ના પુજા કરતા
ચમકે ત્યા જ જવના લોકો
મનથી શુ મતલબ છે કોને
ચહેરાના જ દિવાના લોકો
પ્રશાત તુજ કહાની કહેવા
છાપુ થઇ ફરવાના લોકો