મને તુ જોઇએ છે…

15 12 2008

રાત પડે
કે શાંજ ઢળે
કે આવે કોઇ પ્રભાત પરંતુ
કરતુ એકજ વાત આ મન
મને તુ જોઇએ છે
મને તુ જોઇએ છે

અરે! એ પરી
રહે સોના નગરી
હુ સમજાવુ મન ને
કે તુ તો સાવ ફકિરી
ને તોયે કરતુ એક જ વાત આ મન
મને તુ જોઇએ છે
મને તુ જોઇએ છે

કે એ તો મૃગનયની
કે એ રેશમશયની
એ તો સુંદર નાજુક
એ તો ગૌરવરણી
જો ને તુ હાલત તારી
કે તુ થાક્યો વણજારી
કે તારે ઉભવાનુ નહી
ચલવુ ફિતરત તારી
કહે મન છોડી દઉ સહુ જાત
રટે બસ એક ને એક જ વાત
મને તુ જોઇએ છે
મને તુ જોઇએ છે

(પછી મન કહે કે…)
કે તુજને એ ચાહે છે
અને એને તુ ચાહે
તો પછી બીએ શાને
કહે મન મુજને જા તુ
જઇને એની પાસે
બધુ આ માની જા તુ
જોજે સંયોગો છે સાથ
તો પકડી લેને એનો હાથ
પ્રેમ મળવો અઘરો છે
પ્રેમ દેવો અઘરો છે
ભુલી જા કાલ ની કાલે વાત
કે તુજને એ જોઇએ છે
તો એ તારી સામે છે.

Advertisements
વરસાદ

1 09 2008

વરસાદની મોસમ મા,

        મનડુ મારુ ઉઠે નાચી;

ઝરમરતા વરસાદ મા,

        તરબતર ભીંજાઇ થઉ હુ રાજી ;

આનન્દના આ પર્વ મા,

        સૌ કોઇની થઇ જાય ભાગીદારી;

ચારેકોર બસ લીલોતરી જ,

        લીલોતરી ની થઇ જાય બલીહારી ;

વિજળી ચમકે તો કોઇની,

        યાદ થઇ જાય તાજી;

પવન અને વાદળની,

        રોજ થઇ જાય બાજાબાજી;

હરખ ઘેલા ભુલકાઓ,

        કાદવ કિચડ્મા લે નાહી ;

ખાબોચિયા મા પથ્થરો વડે,

        રમે પથ્થરબાજી;

ચા ની ચુસ્કીઓ ને,

        ભજીયા ની લારી થઇ જાય જાજી ;

આંગણા હો કે ઉપવન,

        સૌમા જાય લીલો રંગ છવાઇ;

અશ્રુભીની આખો પણ,

        વર્ષા મા જાય છુપાઇ;

રેઇન સુટ અને છત્રીઓ,

        ઘરમા થઇ જાય જાજી;

મારુ મન તો વર્ષા,

        નામથી થઇ જાય રાજી.

મોનાલિશા લખલાણી